Služba za predškolsku, školsku djecu i omladinu sa patronažnom službom

Naša služba je specifična po samom svom nazivu. Služba za zaštitu zdravlja djece i omladine do 26 godina i patronažne službe. Brojimo 30 uposlenih, i odvojeni smo u nekoliko dijelova. Za predškolski uzrast, školski uzrast i patronažnu službu. Ono što je posebno je činjenica da možemo pružiti zdravstvenu zaštitu od rođenja pa sve do starosti od 26 godina. Bitno je naglasiti da svake sedmice jedan pedijatar boravi u Savjetovalištu koje smo formirali uz Centar koji prati rast i razvoj djece. Bitna stvar je i konstantno prisustvo patronažne službe na terenu.” – prim. dr Amira Skaka

Organizacione jedinice:

1. Predškolski dispanzer
1.2. Savjetovalište za djecu

2. Školski dispanzer

3. Patronažna služba

 

1. Predškolski dispanzer radi sa djecom uzrastom 0-6 godina. Planira i provodi mjere i aktivnosti pračenjarasta i razvoja ranog otkrivanja poremečaja zdravlja (sistematski i kontrolni pregledi ), sve u svrhu dijagnostike i liječenja djece.

1.2.Savjetovalište za djecu (prostorno odvojen od kurativnog dispanzera ), gdje se prati rast i razvoj zdravog djeteta, uhranjenost, zdravstveno stanje i rano otkrivanje poremećaja. Obavlja se i skrining test na fenilketoanuriju i hipotireozu, zatim kontrolni, sistematski pregled i vakcinacija.
Provodi se individualna edukacija o njezi, prehrani, dojenju i imunizaciji.

 

2. Školski dispanzer pruža kurativnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece uzrasta od 7-26 godina ( do kraja redovnog školovanja ), koja podrazumjeva: pregled pedijatra, ponovni pregled, obrada površinskih rana, zatim davanje I.M. i I.V. terapije, inhalacionu terapiju, EKG.
Veliki značaj pridaje se preventivnom radu koji e sprovodi kroz sistematske, kontrolne preglede, nastavak redovne imunizacije, zdravstvena edukacija djece i roditelja.
Izdaju se i liječničke potvrde o zdravstvenom stanju djece pred upis u osnovnu, srednju školu, fakultet i vrtiće.

 

3.Patronažna služba radi sa uzrastom 0-5 godina. Prostorije su smještene na 1 spratu JU Dom zdravlja Travnik. Pokriva područje općine Travnik i okolna mjesta općine Travnik.
Patronažne posjete planiraju se na osnovu prijave. Zadužena medicinska sestra svako jutro, prikuplja informacije iz porodilišta ili na osnovu prijave roditelja, raspoređuju se posjete prema terenu adrese novorođenčeta. Posao uključuje posjetu novorođenčetu i dojenčetu, savjetovanju majke o dojenju, njezi novorođenčeta te njezi pupka, kupanje, zatim uvid u otpusno pismo, provjera skrininga i kontrola vakcina.
Medicinski tehničar je zadužena za obilazak pacijenta koji je obolio od Tbc-a. Po otpustu iz bolnice, pacijent se javlja u dispanzer ATD-a, gdje se otvori karton i kod pacijenta se vrši kontrola ( da li pacijent uzima Th, da li ima promjena i sl. )

Ovaj sveobuhvatni rad na zdravstvenoj zaštiti djece i omladine u ovoj službi obavlja:

– 4 pedijatra
– 2 specijalizanta pedijatrije
– 1 ljekar opće medicine
– 7 medicinskih sestara
– 1 diplomirana medicinska sestra

 

Patronažnu službu čine:

– 4 diplomirane medicinske sestre

-6 medicinskih sestara

– 1 medicinski tehničar

 

ŠEF SLUŽBE

Specijalista pedijatar Alisa Islamović-Hrnjić