Služba za medicinu rada

Služba za medicinu rada

Zdravstvena zaštita radnika obuhvata očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja radnika, njegove socijalne sigurnosti u odnosu na rad i radno okruženje, te prilagođavanje radnika radu kao i prilagođavanje rada radnika.

Pruža ambulantne usluge, dijagnosticiranja i liječenja bolesnih i povrijeđenih uposlenika korisnika usluga, kao i ocjenu privremene spriječnosti za rad zbog bolesti i povreda.

Osnovna svrha ovih ordinacija je da se radno sposobnoj populaciji omogući brza i kvalitetna medicinska usluga, radi skraćivanja odsustvo sa posla.

Služba medicine rada  JU DZ TRAVNIK podrazumjeva 2 organizacione jedinice, sistematizirane, sa svojim srodnim djelatnostima :

 • Specijalističko-konsultativna služba
 • Ordinacija medicine rada
 • Kabinet za internu medicinu
 • Kabinet za otorinolaringologiju
 • Oftomološki kabinet
 • Služba za ljekarska uvjerenja i sistematske preglede

 

Služba pruža sljedeće usluge:

 • ljekarska uvjerenja za posao (kada se osoba prvi put zapošljava na radno mjesto bez i sa posebnim uslovima rada)
 • ljekarsko uvjerenje za vozače svih kategorija (A; B; C; D; E kategorije)
 • sistematski pregledi (ciljani i periodični)
 • ljekarsko uvjerenje za boravak u BiH
 • ljekarsko uvjerenje za hadž
 • ljekarsko uvjerenje za upis na fakultet studenata privatnih fakulteta
 • ljekarsko uvjerenje za vjenčanje (bračnu zajednicu)

 

U sklopu ove službe, pripada i terenska ambulanta Borac, koja pruža usluge radne organizacije u krugu fabrike Borac (Olip-Bosna d.o.o., Fortitudo, Master Fashion d.o.o., Kavat, i Ajoz d.o.o.), a povremeno se pružaju usluge i malim firmama (Men Comerc, Eno i stara Borac konfekcija ), što ukupno iznosi preko 5000 radnika ili osiguranika.

 

Ova ambulanta egzistira još iz prijeratnog perioda.

 

Svakodnevni rad ove ambulante pokriva 1 ljekar specijalista medicine rada i jedna medicinska sestra/tehničar. Ambulanta pruža usluge laboratorijske službe, vađenje uzoraka krvi/urina, jednom sedmično , sve u svrhu efikasnije zdravstvene zaštite radnika.

Ljekarska komisija za ocjenu privremene spriječnosti za rad

Vrši ocjenu spriječnosti za rad, nakon prethodnog bolovanja u trajanju od 42 dana, te medicinska vještačenja, iz domena socijalne zaštite.

Komisiju čine tri ljekara/specijalista.

U Službi medicine rada JU DZ TRAVNIK obavlja se i  preventivna zdravstvena zaštita osiguranika.