Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme (3 izvršioca)

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

JAVNA USTANOVA
„DOM ZDRAVLJA“
T R A V N I K

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke v.d. direktora broj 05-890/20, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 3 (tri) izvršioca na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u smjenama.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

VSS doktor medicine
Položen stručni ispit
Odobrenje za samostalan rad-licenca

Uz prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):
Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
Izvod iz matične knjige rođenih
Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: dipl.iur. Mirha Čolo, tel: 030 509 452

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova
”Dom zdravlja”
Travnik
Ul. Vezirska broj l.

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih tehničkih poslova sa naznakom na koverti
”NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.