Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

JAVNA USTANOVA
„DOM ZDRAVLJA“
T R A V N I K

Na osnovu člana 154. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13), člana 11. stav 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službene novine FBiH“ broj 62/15, 75/20), Pravilnika o kriterijima za prijem specijalizanata („Službene novine FBiH“ broj 102/13, 55/14, 99/19), Plana potrebnih specijalizacija i Odluke v.d. direktora broj 05- 1275/20, raspisuje se i objavljuje sljedeći

KONKURS
za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

1. Pedijatrija……………………………………………………..2 (dva) kandidat
2. Porodična medicina………………………………………..1 (jedan) kandidat
3. Pulmologija……………………………………………………1 (jedan) kandidat
4. Stomatološka protetika…………………………………..1 (jedan) kandidat

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove:

Da je državljanin BiH;

Zdravstveni radnik visoke stručne spreme-medicinski/stomatološki fakultet;

Položen stručni ispit;

Da ima odobrenje za samostalan rad (licencu) izdato od naležne komore;

Radno iskustvo u struci od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita;

Poznavanje jednog stranog jezika;

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:

Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;

Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

Ovjerena kopija diplome medicinskog/stomatološkog fakulteta ili nostrifikaciju diplome u koliko je fakultet završen izvan BiH;

Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

Ovjerena kopija odobrenja za samostalan rad-licenca nadležne komore;

Ovjerena kopija potvrde/uvjerenja o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita u trajanju od najmanje 1 godinu (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. );

Ovjerena kopija potvrde o poznavanju jednog stranog jezika izdata od verifikovane institucije;

Radi utvrđivanja redosljeda kandidata u skladu sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata, kandidati uz prijavu trebaju dostaviti i sljedeće dokaze:

Ovjerena kopija prijepisa položenih ispita na studiju/dodatak diplomi;

Ovjerena kopija potvrde o prosjeku ocjena tokom studija, te duljini trajanja studija;

Ovjerena kopija nagrada za vrijeme studija (u koliko ih kandidat posjeduje).

 

Kandidati su, uz vlastoručno potpisanu prijavu, kao dokaz o ispunjavanju uslova traženih ovim konkursom dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata.

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Rok za prijavu kandidata na Konkurs je petnaest (15) dana.

Kandidati čije prijave budu uredne i blagovremene biće pozvani da pristupe intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova „Dom zdravlja“ Travnik
Vezirska 1,
72270 Travnik
„NE OTVARAJ!-PRIJAVA NA KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE“

Neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU „Dom zdravlja“ Travnik nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.