JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH (Sl. Novine FBiH broj 13/19) i člana 36. Statuta Javne ustanove ” Dom zdravlja” Travnik, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Služba hitne medicinske pomoći
1. Doktor medicine VSS —————– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

Opis poslova: Vrši ljekarski pregled oboljelog/ povrijeđenog na mjestu povrede/ u stanu/ u prostorijama HMP; vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju; primarno zbrinjava/osposobljava povrijeđenog za transport; pruža medicinsku pomoć pri transportu povrijeđenog; primarno zbrinjava opekotine; zaustavlja krvarenje; primarno zbrinjavanje prijeloma sa imobilizacijom; postavljanje fiksacionog zavoja kod distorzije; obrada površinske rane bez šivanja; obrada opekotina II stepena manjeg obima; vađenje stranog tijela iz prednjeg segmenta oka, uha ili nosa; prednja tamponada; ukazuje hmp u ustanovi i na terenu; vrši konsultacije s nadležnim specijalistom; upućuje i prati pacijenata po potrebi na bolničko liječenje; vrši manje hirurške intervencije; vrši mtrvozorstvo; prima telefonske pozive, vrši trijažu i daje savjete pacijentima putem telefona; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

– VSS doktor medicine
– Položen stručni ispit
– Odobrenje za samostalan rad-licenca
*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

Uz prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):
– Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
– Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
– Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Odobrenje za samostalan rad-licenca
– Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu.)

Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta
2. Ortodontski tehničar SSS—————————————————— 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca.

Opis poslova: Izlijevanje otisaka uzetih u alginatu za rad i za sokle; izlijevanje otisaka za podbredne kape uzetih u gipsu; obrada izlivenih otisaka za rad, za sokle i ostalo, ulaganje modela u fiksator; sokliranje modela za analizu, planiranje i praćenje Th ortodonta; radovi po nalogu; sačinjavanje radnih naloga, evidencije o utroškumaterijala i izvještaj o radu; vodi računa o trebovanju, utrošku materijala i održavanju aparata i pribora; obavlja i druge poslove po naređenju šefa i koordinatora službe, glavne sestre i direktora ustanove.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidattreba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

– SSS-zubotehnička škola
– Položen stručni ispit za zubotehničara
– Odobrenje za samostalan rad-licenca
– Završena dodatna edukacija iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu

Uz prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):
– Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
– Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
– Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Diploma o završenoj srednjoj zubotehničkoj školi
– Certifikat o završenoj dodatnoj edukaciji iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
– Odobrenje za samostalan rad-licenca
– Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti štoviše podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu.)

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje.

Javni oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 03.04.2019. i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Zadnji dan za podnošenje prijava je 10.04.2019.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

Javna ustanova
”Dom zdravlja”
Travnik
ul. Vezirska broj l.

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih poslova sa naznakom na koverti
”NE OTVARATI“

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
JU ”Dom zdravlja” Travnik nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.

– Dnevni list “Oslobođenje”
-Web stranica www.domzdravljatravnik.com
-Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Biro Travnik