JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme: Doktor medicine (2 izvršioca)

Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Na osnovu Odluke direktora broj 05-737/19, člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18) i člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik, raspisuje se i objavljuje sljedeći

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Služba hitne medicinske pomoći

 1. Doktor medicine VSS ——————————————————– 2 (dva) izvršioca na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

 

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom nakon položenog stručnog ispita.

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu.)

 

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Javni oglas  se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 10.05.2019. i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Zadnji dan za podnošenje prijava je 17.05.2019.

 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

 

Javna ustanova

”Dom zdravlja”

Travnik

ul. Vezirska broj 1.

 

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih poslova sa naznakom na koverti

”NE OTVARATI“

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.