Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovane opreme

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke v.d. direktora broj 05-1135/21, raspisuje se i objavljuje sljedeći

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Doktor medicine VSS ——————————————————– 3 (tri) izvršioca

    na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

 1. Doktor medicine VSS ——————————————————– 3 (tri) izvršioca

    na određeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova: Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje; propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u smjenama.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

 

 • radno mjesto pod rednim brojem jedan (1)

 

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca
 • Jedna godina radnog staža u struci

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o radnom stažu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

 

 • radno mjesto pod rednim brojem dva (2)

 

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

* Prednost imaju kandidati sa radnim  iskustvom

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

 

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Avaz“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

 

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

 

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: dipl.iur. Semira Helda, tel: 030 509 452

 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

 

Javna ustanova

”Dom zdravlja”

Travnik

Ul. Vezirska broj l.

 

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih tehničkih poslova sa naznakom na koverti

”NE OTVARATI“

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.