Javni oglas za izbor i imenovanje direktora JU Dom zdravlja Travnik

Bajram šerif mubarek olsun

Na osnovu člana 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl.Novine FBiH”, broj 46/10 i 75/13), člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (“Sl.list RBiH”,broj 06/92, 08/93 i 13/94), Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispunjavati osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove (“Sl.Novine FBiH”,broj 77/17), odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu (“Sl.Novine SBK”broj 07/19), člana 33. Statuta Javne ustanove “Dom zdravlja” Travnik i Odluke Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Travnik o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora br.: 05-1140/21, od 07.10.2021. godine, Upravni odbor JU “Dom zdravlja” Travnik objavljuje:

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “DOM ZDRAVLJA” TRAVNIK

I. Predmet javnog oglasa:
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove ”Dom zdravlja”Travnik .

II. Opis poslova:
Direktor Ustanove rukovodi Domom zdravlja, organizuje i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada Doma zdravlja kao i sve ostale poslove i radne zadatke propisane Statutom Ustanove.

III. Opšti uslovi :
Kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
da je državljanin Bosne i Hercegovine,
da je stariji od 18 godina,
da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije,
da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo koji nivo države ili entiteta ) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
da se na njega ne odnosi član IX. 1 Ustava BiH.

IV. Posebni uslovi :
Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidati za izbor i imenovanje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
završen medicinski ili stomatološki fakultet odnosno farmaceutsko biohemijski fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva,
Certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta – i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,
da ima program rada i razvoja Javne ustanove” Doma zdravlja” Travnik za izborni mandat.

V. Izbor i imenovanje :
Izbor i imenovanje vrši se na mandatni period od (4) četiri godine.
Sa svim kandidatima koji ispunjavanju uslove iz javnog oglasa, Upravni odbor Ustanove obavit će intervju.

VI. Potrebna dokumentacija :
Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti:
Uvjerenje o državljanstvu BiH,
Izvod iz matične knjige rođenih,
Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedene pozicije,
Izjavu kandidata potpisanu i ovjerenu od strane nadležnog organa da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH,
Diploma o završenom medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko – biohemijskom fakultetu i jednu od specijalizacije iz okvira djelatnosti Doma zdravlja, ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz okvira djelatnosti Doma zdravlja ili diploma o završenom medicinskom fakultetu sa specijalizacijom iz socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva,
Izjava da – nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH   (bilo koji nivo države ili entiteta) u period od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
Uvjerenje/certifikat o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno dokaz o završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta,
uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
uvjerenje o specijalističkom ispitu,
potvrda o radnom iskustvu u struci,
program rada i razvoja Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik.

VII. Rok za dostavljanje dokumentacije, adresa za prijavu :
Kandidati su dužni dostaviti orginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kod nadležnog organa.
Sva tražena ovjerena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.
Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u sredstvima javnog informisanja “ Dnevni avaz “ i “ Službenim novinama FBIH”, kao i na službenoj web stranici Ustanove www.domzdravljatravnik.com.

Rok u kojem će kandidati biti obavješteni o rezultatima Javnog oglasa je osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih ovim Javnim oglasom, dostavljaju se lično ili poštom preporučeno u zatvorenoj koverti sa naznakom:
– UPRAVNI ODBOR –
“ Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove ” Dom zdravlja” Travnik – NE OTVARAJ “.

Prijave se dostavljaju na adresu: Javna ustanova ”Dom zdravlja” Travnik, Ulica Vezirska broj 1. – protokol Ustanove, 72270 Travnik

Neblagovremene i nepopotpune prijave neće biti razmatrane.

Nakon završene procedure izbora i imenovanja direktora Ustanove, prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na Javni oglas.

 

UPRAVNI ODBOR
JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
TRAVNIK