JAVNI OGLAS: Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – 2 izvršioca

Građanima Travnika se obratio direktor JU Dom zdravlja Travnik

JAVNA USTANOVA

„DOM  ZDRAVLJA“

T R A V N I K

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK („Službene novine SBK broj 7/19), člana 36. Statuta Javne ustanove ”Dom zdravlja” Travnik i Odluke direktora broj 05-1433/19, raspisuje se i objavljuje sljedeći

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova: Vrši ljekarski pregled oboljelog/ povrijeđenog na mjestu povrede/ u stanu/ u prostorijama HMP; vodi medicinsku dokumentaciju i evidenciju; primarno zbrinjava/osposobljava povrijeđenog za transport; pruža medicinsku pomoć pri transportu povrijeđenog; primarno zbrinjava opekotine; zaustavlja krvarenje; primarno zbrinjavanje prijeloma sa imobilizacijom; postavljanje fiksacionog zavoja kod distorzije; obrada površinske rane bez šivanja; obrada opekotina II stepena manjeg obima; vađenje stranog tijela iz prednjeg segmenta oka, uha ili nosa; prednja tamponada; ukazuje hmp u ustanovi i na terenu; vrši konsultacije s nadležnim specijalistom; upućuje i prati pacijenata po potrebi na bolničko liječenje; vrši manje hirurške intervencije; vrši mtrvozorstvo; prima telefonske pozive, vrši trijažu i daje savjete pacijentima putem telefona; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa službe. Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: rad u turnusima.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

 

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

*Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom.

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore
 • Potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (Potvrda ili uvjerenje treba da sadrže podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio, naziv radnog mjesta, koliko dugo je obavljao poslove, jasno preciziran period radnog angažovanja odnosno navesti što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo. Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu.)

 

 

 1. SLUŽBA OPĆE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE S KUĆNIM LIJEČENJEM

-Doktor medicine VSS ——————————————————– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 (tri) mjeseca;

 

Opis poslova:Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice; radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; organizuje i sprovodi propisane sistematske i ciljane preglede; obavlja preglede i dijagnostiku; određuje način i vrstu liječenja, prati tok liječenja i usklađuje mišljenje i prijedloge za nastavak liječenja osiguranog lica; ukazuje hitnu medicinsku pomoć; upućuje osigurano lice  na ambulantno-specijalističke preglede u ustanovi ili na sekundarni i tercijarni nivo; određuje vrstu i dužinu kućnog liječenja i prati njegovo sprovođenje, propisuje lijekove i medicinska sredstva, kao i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala; sprovodi zdravstvenu zaštitu iz oblasti mentalnog zdravlja; učestvuje u izradi i evaluaciji plana rada u svojoj službi; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju; određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede osiguranika; daje ocjenu o zdravstvenom stanju osiguranog lica i upućuje  osigurano lice na ocjenu radne sposobnosti; po potrebi ide u kućne posete; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada izabranog ljekara po nalogu šefa službe i direktora.Mjesto rada: Travnik, Vezirska 1; radno vrijeme: 37,5 sati sedmično.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

 

 • VSS doktor medicine
 • Položen stručni ispit
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti (original ili ovjerene fotokopije):

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu)
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenom studiju VSS za doktora medicine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Odobrenje za samostalan rad-licenca nadležne komore

 

Napomena: Samo će izabrani kandidati biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JU „Dom zdravlja Travnik“ i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam (8) dana od dana njegove posljednje objave.

 

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testu i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

 

Kontakt lice zaduženo za davanje dodatnih informacija: dipl.iur. Mirha Čolo, tel: 030 511 761

 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu:

 

Javna ustanova

”Dom zdravlja”

Travnik

Ul. Vezirska broj l.

 

Na Službu pravnih, kadrovskih, opštih i drugih poslova sa naznakom na koverti

”NE OTVARATI“

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

JU ”Dom zdravlja” Travnik  nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.