Centar za mentalno zdravlje Travnik

Centar za mentalno zdravlje Travnik

Centar za mentalno zdravlje Travnik osnovan je 1996.godine nakon opće reforme sistema i zdravstvene zaštite u skladu sa savremenim normativnima.

Od 1999.g.Centar za mentalno zdravlje (CMZ) je organizaciona jedinica Doma zdravlja Travnik.

U CMZ radi multidisciplinarni tim u sastavu: neuropsihijatar, dipl.psiholog, dipl.socijalni radnik, dipl.med.sestra, mr.sc.logoped, med.sestra-okupacioni terapeut.

Timski rad u mentalnom zdravlju predstavlja interdisciplinarnu saradnju svih članova stručnog tima u pristupu korisniku i rješavanju njegovih mentalnih problema i promociju.

 

Poslovi i zadaci svakog člana Tima su da:

 • promovira i štiti mentalno zdravlje pojedinca, porodice, grupe i zajednice,
 • provodi postupke liječenja,
 • educira pacijenta da prepozna rane znakove bolesti, na vrijeme potraži pomoć i razumije svoje stanje,
 • pomaže u procesu socijalizacije i resocijalizacije, odnosno stjecanju znanja, vještina, motiva i stavova potrebnih za izvršenje sadašnjih i budućih uloga u društvu,
 • obavlja kućne i druge planirane posjete u zajednici,
 • planira, organizira, rukovodi i provodi psihosocijalnu rehabilitaciju pacijenata, uključujući i forenzičke pacijente,
 • pruža savjetodavne usluge pacijentima,
 • provodi psihoedukaciju,
 • provodi socioterapijske aktivnosti u Centru i u zajednici (individualna i grupna socioterapija),
 • pomaže u rješavanju kriznih situacija,
 • učestvuje u ranoj detekciji i tretmanu poremećaja u rastu i razvoju djece,
 • vodi zakonom propisanu medicinsku evidenciju i dokumentaciju,
 • učestvuje u istraživanjima i primjenjuje rezultate istraživanja,
 • učestvuje u evaluaciji i praćenju rada Centra.

 

CMZ u saradnji sa drugim institucijama, organizacijama, službama Doma zdravlja Travnik, službama Bolnice Travnik, Centrima za socijalni rad, predstavnicima policije, obrazovnog sektora, medija, korisničkim udruženjima, nevladinim organizacijama, te različitim udruženjima građana i sl. kontinuirano planira i provodi različite aktivnosti u cilju promocije mentalnog zdravlja, prevencije mentalnih poremećaja, redukciji stigme i diskriminacije, kao i zaštite ljudskih prava osoba sa mentalnim poremećajima, povećanja nivoa socijalne inkluzije i redukcije stigme.

 

CMZ u zajednici ima za cilj:

 • promociju mentalnog zdravlja,
 • informiranje i edukaciju građana s ciljem podizanja javne svijesti o značaju mentalnog zdravlja
 • skrenuti pažnju javnosti na najčešće mentalne poremećaje kako bi na vrijeme bili prepoznati i uspješno liječeni
 • pridonijeti borbi protiv stigme, diskriminacije i socijalne isključenosti osoba sa mentalnim poremećajima
 • omogućiti djelotvorniju psihoedukaciju osoba sa mentalnim poremećajima i njihovih porodica, te popularizirati metode samopomoći i uzajamne pomoći

 

U CMZ-u se mogu dobiti slijedeće usluge:

 • psihijatrijski pregled i procjena
 • psihodijagnostička procjena (psihološko testiranje)
 • individualna psihoterapija
 • grupna psihoterapija
 • psihološko savjetovanje
 • logopedski tretman
 • socioterapija
 • radno-okupaciona terapija
 • kućne posjete
 • rad sa porodicama korisnika, te druge usluge u skladu s potrebama korisnika

 

Nakon posjete vanjskih ocjenjivača „AKAZ-a“ i njihove procjene ispunjenja akreditacijskih standarda, na Upravnom odboru Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH 2014.g. , Centru za mentalno zdravlje Travnik je dodijeljena akreditacija.